Lese- og skrivevansker

..............................................................................

Vi utreder og attesterer lese- og skriveproblematikk hos både voksne og barn

Dysleksi er spesifikke vansker knyttet til lesing og skriving. Det vil si at man har vansker med å avkode skriftlige tegn til språklydsystemet og omvendt. Det er estimert at mellom 5 og 10% av befolkningen har dysleksi. Mange har lært seg å kompensere for vansken og blir lite påvirket av det i hverdagen, andre kan oppleve det som et hinder for å oppnå det man vil og har et strev i hverdagen.

 

Ingen med dysleksi er lik. Noen leser hurtig med mange små feil som til sammen indikerer at personen har vansker med å lese, og som kanskje mer til syne i skrift. Andre leser veldig presist og nøye, men der lesehastigheten er veldig lav.
 
PPT har ansvar for å kartlegge og utrede lese-og skrivevansker for alle elever i grunnskolen, eller voksne som tar opp fag på grunnskolenivå. Videregåendeelever har rett til å få kartlagt behovet sitt, men ikke nødvendigvis en full dysleksiutredning. Det samme gjelder voksne i voksenopplæring som tar opp videregåendefag. Med andre ord har man ingen rett til å bli utredet av det offentlige om man er ferdig med det 10-årige grunnskoleløpet. Det er likevel en del PPT-kontor og opplæringskontor som gjør dette, samt flere høgskoler og universitet for sine studenter.

Om man ønsker å finne ut av dette i voksen alder, eller ønsker en privat utredning av seg selv eller sine barn, så er det noe som må dekkes privat. En utredning som konkluderer med dysleksi medfører at del rettigheter, slik som ekstra studiestøtte for å slippe å måtte ha deltidsjobb ettersom det er ekstra krevende å skulle lese/skrive, samt rett til en del hjelpemidler som skal gjøre hverdagen enklere. Dysleksi Norge oppdaterer hele tiden nettsidene sine med de nyeste rettighetene. Vi er behjelpelig med å søke om hjelpemidler etter endt utredning.

Ta kontakt om du vurderer en privat utredning.

  • Facebook Social Icon