Stamming som tilleggsvanske

Stamming kan opptre som tilleggsvanske hos personer med ulike former for utviklingsforstyrrelser eller andre vanskebilder som kan anses som primære. 

Utviklingsforstyrrelser

Stamming har en høyere forekomst hos personer med ulike syndromer og utviklingsforstyrrelser. Ett eksempel på dette kan være Down syndrom og tilstander innenfor autismespekteret.

Behandling vil i stor grad være lik som den vi gir forøvrig, men kan trenge ekstra justeringer. Vår kliniske erfaring er at hvorvidt behandlingen er effektiv vil variere mye fra person til person. Man bør ikke avskrive behandling kun fordi personen har en større utviklingsmessig vanske da stamming fortsatt kan være et kommunikativt hinder for vedkommende. Det vil være fornuftig med utprøvende behandling for å undersøke hvor god respons behandling kan tenkes å ha. 

ADHD

Barn med ADHD har en større forekomst av stamming (som gruppe). Det er usikkert hvilken effekt ADHD-medisinering vil ha på stammingen. Stammebehandlingen vil for disse barna i stor grad være lik den som barn uten ADHD mottar. Det vil imidlertid være behov for tilpasninger. Medisinering kan påvirke stammingen og kan komme til å måtte justeres.

  • Facebook Social Icon