Primær progressiv afasi

Primær progressiv afasi (PPA) er en type demens som primært påvirker språk og taleferdigheter. Det er en del av en gruppe sykdommer kjent som pannelappdemens, men skiller seg fra de mer vanlige ved at det er språkferdigheter som rammes først.

Årsaken til PPA

PPA skyldes skade eller nedbrytning av bestemte områder i hjernen som er ansvarlige for språkferdigheter, men det er fortsatt ikke kjent hva den underliggende årsaken er

Symptomer

Symptomene på PPA inkluderer vanskeligheter med å uttrykke seg, finne de riktige ordene, uttale ordene riktig og bygge setninger på en korrekt måte. Talen kan fremstå som treg. Kan være stor variasjon fra person til person og kan overse i begynnelsen.

Diagnose

Diagnostisering av PPA skjer gjennom en kombinasjon av klinisk historie, nevrologisk undersøkelse og hjernescanning.

Varianter

PPA kan deles inn i flere varianter basert på hvilke språkvansker pasienten har og hvilke deler av hjernen som er påvirket. Dette kan gi en mer presis diagnose og tilpasset behandling for pasienten, samtidig er det viktig å få frem at mange har en blandingsvariant av disse. (anmerkning: gjør forbedringer i dette avsnittet)

  • Semantisk variant av PPA (svPPA) beskrives som en tilstand der pasientene har vansker med å forstå ordene og å finne de riktige ordene, som fører til vansker med å snakke. Det kan være vanskelig å lese og skrive, spesielt ordene som ikke skrives som de uttales. Årsaken til svPPA er nesten alltid en spesiell form for pannelappsdemens.
  • Logopenisk variant av PPA (lvPPA) beskrives som en tilstand der pasientene har vansker med å finne ord, noe som kan føre til langsom tale og ordleting. Talen kan også ha feil språklyd. Årsaken til lvPPA kan være en form for pannelappsdemens eller andre, mer sjeldne hjernesykdommer.
  • Ikke-flytende variant av PPA (nfvPPA) beskrives som en tilstand der pasientene har langsom tale og vansker med å uttale ordene riktig. Kan ha vansker med grammatikk. Setningene de produserer blir ofte korte og enkle og de kan ha vansker med å forstå komplekse setninger. Årsaken til nfvPPA er ofte en form for pannelappsdemens, men kan også være forårsaket av andre hjernesykdommer.

Behandling

Pr i dag finnes ingen behandling som reverserer sykdommen, men medisiner har vist seg å bremse utviklingen hos noen. Det foregår mye forskning på område. bør henvises til logoped – i tidlig sykdomsfase jobber man problembasert, det vil si at man retter tiltakene mot sesifikke ferdigheter som er svekket, for eksempel presis benevning av ord, setningsoppbygging, auditiv forståelse, lesing og skriving med mer. I senere sykdomsfase flytter man fokuset over på kommunikasjonsbaserte tiltak, det vil si mer tilrettelegging for å kommunisere best mulig inkludert å gi opplæring til pårørende i hvordan støtte kommunikasjon.

Det er også viktig å nevne at selv om PPA gradvis forverres, kan logopedi fortsatt være nyttig for å forbedre kommunikasjonsevnen og hjelpe personen med å mestre utfordringene som følger med sykdommen. Det er også viktig å tilby støtte til personen og deres pårørende for å håndtere de emosjonelle og praktiske utfordringene som kan oppstå som følge av PPA.

I logopedisk behandling av PPA kan en fokusere på å forbedre verbal og skriftlig kommunikasjon, samt å tilpasse for aslternativ og sdupplerende kommunikasjon og å hjelpe personen med å bruke dette. logopeden kan søke kommunikasjonshjelpemidler av NAV når dette er hensiktsmessig.

“Logopedisk behandling retter seg mot å forbedre og vedlikeholde verbal og skriftlig kommunikasjon, samt å og tilpasse alternativ og supplerende kommunikasjon. Logopeden bistår også å søke hjelpemidler gjennom NAV ved behov.”

Livskvalitet

Prognosen for PPA er dårlig, da tilstanden gradvis forverres over tid. Ettersom kommunikasjonsvanskene forverrer seg over tid, kan det føre til isolasjon, redusert selvstendighet og økt avhengighet av andre for å kommunisere. Noen utvikler også depresjon, noe som kan påvirke livskvaliteten ytterligere. Det er viktig å merke seg at selv om PPA er en progressiv sykdom, kan man fortsatt ha et godt liv med riktig støtte og behandling. Det er viktig å få en tidlig diagnose og å begynne behandling så tidlig som mulig.