Uttale- og språkvansker – Få hjelp på Uttaleklinikkene

Barn kan streve med å organisere språklyder og dermed bytte på, eller utelate lyder i ord. For andre er det utfordrende å få tungen til å lage enkelte språklyder. Logopeden kan avdekke vansken. Våre logopeder har kursing i flere forskningsbaserte intervensjoner og tilpasser spesifikk behandling.

Uttaleklinikkene

Det kan være vanskelig å vite når du bør ta kontakt med logoped. Synes du ditt barn er vanskeligere å forstå enn jevnaldrende barn? Synes du at det tar lang tid for du hører en forandring i talen til ditt barn? Dette kan være indikasjoner på at du bør ta kontakt med logoped. Logopeden vil etter en kartlegging kunne gi svar på dine bekymringer. Intervensjon kan starte så tidlig som 2,5 år dersom dette anses som nødvendig.

Språklydsvansker

Uttale krever et samarbeid mellom muskler i tunge, lepper og kjeve. Språklyder som skal sies må dannes i riktig mønster i hjernen før det blir sagt i ord. Klarer ikke tungen din å si en rulle-R? Bytter barnet ditt lyder slik at «kake» blir «tate»? Er det organiske strukturer som fører til at språklyder ikke dannes riktig? Vansker med uttale kan vises på forskjellige måter. Hver type uttalevanske krever tilpasset behandling.

Artikulasjonsvanske

Når det er vanskelig å artikulere en spesifikk språklyd kaller man dette en artikulasjonsvanske. Rulle-R som benyttes her på Østlandet kan være en krevende jobb for tungen å mestre. Noen presser tungen frem og mellom tennene når de uttaler en S-lyd. Voksne og barn kan kontakte logoped for å jobbe med en artikulasjonsvanske.

Fonologisk vanske

En fonologisk uttalevanske oppstår når et barn erstatter eller utelater språklyder selv om det ikke ligger en artikulatorisk vanske til grunn. Fonologi viser til organisering av språklyder, og er en del av språket. Det er vanlig at små barn sier «dutt» for «gutt» eller «tate» for «kake». Dersom dette vedvarer kan det være at barnet har en forsinkelse i den fonologiske utviklingen, det vil da være behov for oppfølging av logoped. En fonologisk uttalevanske kan også være at barn bytter på andre språklyder eller utelater språklyder. For eksempel kan barnet si «nø» i stedet for «snø» eller «tol» for «sol». Noen barn kan bytte- og utelate flere språklyder og uttalen kan da bli svært vanskelig å forstå. Logopeden kan lage en oversikt over uttalen til barnet og jobbe systematisk med dette. Barn med en fonologisk vanske har større sjanse for å utvikle lese- og skrivevansker. Det vil være viktig å følge utviklingen.

Leppe-, kjeve-, ganespalte

Noen barn blir født med en spalte i leppe, kjeve, og/eller gane. Barnet følges opp med kontroller ved Statped. Dersom spalten fører til vansker med å uttale språklyder kan det være behov for tettere oppfølging av logoped i nærområdet. Spalten kan føre til vanskeligheter med å uttale språklyder. Barnet kan tilegne seg andre måter å produsere lydene på og i noen tilfeller vil det være nødvendig å jobbe med språkets struktur kombinert med artikulasjon. Dersom barnet har en spalte vil det ofte være snakk om nasalitet da luftstrømmen er vanskeligere å kontrollere.

Årsak

Årsak til uttalevansker kan være organisk, som ved en leppe-, kjeve-, ganespalte. Nedsatt hørsel i perioder, som for eksempel ved en mellomøre betennelse hos små barn kan føre til en annen oppfattelse av språklyder. En fonologisk uttalevanske kan være arvelig. Det kan være forskjellige årsaker til språklydsvansker.

Kartlegging

Logopedene benytter oppdatert kartleggingsverktøy for å avdekke uttalevansken. Barnet vil bli bedt om å benevne bilder mens logopeden noterer nøyaktig hva barnet sier. Det vil også være nødvendig med enkle munnmotoriske øvelser for å vurdere hvilke muligheter barnet har for å danne de forventede lydene. I noen tilfeller vil det være nødvendig med en kartlegging av språket for å kunne tilpasse intervensjonen til forventet språklig alder. Spontantalen vil alltid være en viktig del av kartleggingen. Foreldre blir bedt om å svare på spørsmål angående utviklingen til barnet.

Behandling

Vi behandler målrettet og forskningsbasert. Behandlingen vil uansett vanske tilpasses barnets nivå med oppgaver og spill som motiverer barnet til å gjennomføre. Vi har fokus på samarbeid med foreldre og nærpersoner.

Fonologisk: Våre logopeder har kursing i flere forskningsbaserte intervensjoner for å behandle fonologiske vansker. Etter en kartlegging vil logopeden finne den intervensjonen som passer barnets vanske, alder og språklig nivå. Å jobbe fonologisk innebærer mye lytting for å skille språklyder fra hverandre. Flere intervensjoner krever arbeid hjemme mellom logopedøktene, logopeden veileder i oppgaver etter behov. Det behandles ofte i perioder hvor barnet kommer til logopeden to ganger i uken. Periodens lengde vil variere etter mestring som oppnås. Etter endt periode vil det ofte være hensiktsmessig med en pause for barnet for at nye språklyder og mønstre skal etablere seg. Kartlegging etter en pause vil vise behovet for videre oppfølging. Det er viktig at foreldre er forberedt på oppfølging og motiverte til å følge opp.

Artikulatorisk: For å jobbe med en artikulasjonsvanske kreves gjentagende trening med spesifikke øvelser. Det kan for eksempel være en øvelse for å mestre en spesifikk bevegelse med tungen for å mestre rulle-R. Dersom man jobber artikulatorisk vil det være nødvendig med korte, daglige øvelser. Det kan være nok å trene 3-5 minutter daglig. Det er viktig at den som skal gjennom en artikulasjons trening (og/eller foreldre) er forberedt på dette og motivert. Dersom det er et barn som skal trene er det viktig at foreldre følger tett opp i denne perioden.

Fonologiske intervensjoner

«The cycle approach of Hodson & Paden» er utviklet av amerikanske logopeder for over 30 år siden og rettes først og fremst mot barn med store fonologiske uttalevansker. Det behandles i sirkler, noe som vil si at det settes opp flere målprosesser som det jobbes med i én periode. Den ene prosessen trenger ikke være ferdig behandlet før man jobber med den neste. Det jobbes med nøye utvalgte ord som skal være mulig å stimulere hos barnet. H&P knytter språk og fonologi sammen på et tilpasset nivå. H&P tilpasser språket til alderen og kan benyttes fra tidlig alder.

POPT (en psykolingvistisk intervensjonsmetode til barn med uttalevansker) stiller mindre krav til språklige komponenter enn metafon, og går mer spesifikt på det fonologiske. Målet er å lære barnet til å bruke korrekt mållyd på ordnivå. Dette gjøres gjennom auditiv identifisering av mållyden med deretter motorisk produksjon av «KV» og «VK» stavelser. Disse innlærte lydene læres deretter i ord og fraser. POPT behandler flere lyder i en fonologisk feilprosess om gangen.

Metafon retter seg mot barnets metalingvistiske bevissthet med mål om å endre fonologisk prosessering. For at et barn skal kunne ha utbytte av denne intervensjonen bør det ha metalingvistiske ferdigheter tilnærmet det som er forventet for et barn på 3;6 år. Metafon lærer barn å tilegne seg regler som er viktige for språklydene de strever med. Det jobbes i to faser. I fase 1 lærer barnet gjennom begrepsnivå, lydnivå og fonemnivå å knytte flere kjennetegn til lyder. I fase 2 føres disse kjennetegnene til ordnivå og setningsnivå. Det er en vertikal tilnærming ved at en fonologisk prosess jobbes med til den beherskes før man starter med en ny prosess.

Minimal pair intervention benytter minimale par (ord som forandrer mening ved at ett fonem er annerledes) i kommunikasjonsbaserte aktiviteter, og har fokus på kontrastene i ordparet. Intervensjonen passer for barn med en mild til moderat fonologisk vanske. Intervensjonen bygger på gjenkjennelse, identifisering og produksjon av ord, og kan både bli utført individuelt eller i små grupper.

Kurs og veiledning

Barn med fonologiske vansker kan ha nytte av ekstra oppfølging i lese- og skriveopplæringen. Logopeden kan bidra med veiledning til lærere ved overgang fra barnehage til skole.

Kurs for barnehager:

  • Språk, og språklydsutvikling (når forventes lyder å komme på plass).
  • Stimulering av språklydsutviklingen; lek med språklig bevissthet og språklyder i barnehager.

Kurs for logopeder:

  • Valg av intervensjon til en fonologisk uttalevanske.
  • En innføring av «The cycle approach of Hodson og Paden». En intervensjon for barn med store fonologiske vansker.