Stemmevansker – få hjelp på Stemmeklinikkene

For de aller fleste er stemmeproduksjon en av flere automatiserte komponenter i muntlig kommunikasjon – vi tar det for gitt

Vi gir behandling for alle typer stemmevansker på Stemmeklinikkene. Vanskene kan skyldes sykdom eller skade i nervesystemet eller i selve stemmeapparatet, eller de kan være følge av feil bruk og overbelastning. Personer med Parkinson sykdom kan få tilbud om LSVT (Lee Silverman Voice Treatment) som er et intensivt og dokumentert effektivt behandlingsprogram. Vi har LSVT-sertifisering på Stemmeklinikkene.

Stemmen vår

For de aller fleste er stemmeproduksjon en av flere automatiserte komponenter i muntlig kommunikasjon – vi tar det for gitt. Stemmelyd er et resultat av at luftstrømmen fra lungene setter stemmebåndene i vibrasjon, slik at den i neste omgang kan formes, forsterkes og artikuleres i hulrom, nese og munn.

Hva er stemmevansker?

 • Et resultat av forstyrrelser i stemmens kvalitet, tonehøyde, styrke og fleksibilitet, som gjør at den skiller seg vesentlig fra andre på samme alder, kjønn og kultur.
 • Med forstyrrelser i «kvalitet» menes f.eks. heshet, kraftløshet og nasalitet.
 • I tillegg kan en ha smerter og ubehag i strupe- og halsregion. Mange opplever konsekvenser i form av lavere livskvalitet, hvor deltakelse sosialt og i arbeidsliv er problematisk og stor emosjonell belastning.

Hva er en normal stemme?

Det er ikke mulig å gi en klar definisjon av hva en «normal» stemme er, fordi stemmekvalitet, tonehøyde og lydstyrke avhenger av faktorer som:

 • Alder, kjønn, kulturell bakgrunn og geografisk beliggenhet.
 • De følelsene vi har til enhver tid.
 • Det sosiale samspillet vi er en del av i øyeblikket.

Vi kan likevel beskrive karaktertrekk ved den gode stemmen, som at den:

 • Er fleksibel i styrke og tonehøyde.
 • Kan brukes uten anstrengelse.
 • Kunne uttrykke nyanser i følelser.
 • Er representativ for alder og kjønn.
 • Oppleves å ha god kvalitet av en selv og andre. En akustisk analyse med PC-programmer kan gi mer objektive mål for god stemmekvalitet.

Hos oss får du behandling for ulike typer stemmevansker. For parkinsonrammede tilbyr vi også det intensive behandlingsopplegget LSVT (Lee Silverman Voice Treatment). Vi har LSVT-sertifisering.

Kategorier av stemmevansker

Nevrologiske

 • Skyldes skade eller sykdom i nervesystemet.
 • Parkinson sykdom (nevrodegenerativ lidelse), se også «dysartri».
 • Hjerneslag
 • Svulster
 • Recurrensparese: nerveforbindelsen ut til ett eller begge stemmebåndene er affisert, slik at de får nedsatt bevegelighet eller lammelser. I tillegg kan pusten som styrer stemmen ha nedsatt funksjon. Hvordan de lammede stemmebåndene står i forhold til hverandre har betydning for stemmefunksjonen. En større avstand gir lekkasjepreget kvalitet eller den uteblir helt. Andre symptomer kan være heshet og presset stemme.
 • Spastisk dysfoni vil si ufrivillige kramper i stemmebåndene, hvor de vanligste symptomene er presset stemme og hyppige stemmestopp. Ufrivillige skjelvinger (tremor) i stemmen kan opptre samtidig eller isolert.
 • En ØNH-lege vil kunne undersøke stemmebåndenes fungering med spesialkamera. Dette er anbefalt før oppstart hos oss.
 • Logopeden gir opplæring i å bruke stemmen best mulig samt kompensatoriske strategier. En kan imidlertid ikke forvente at behandlingen gjenoppretter en nevrologisk skade som recurrensparese.

Organiske

 • Skyldes sykdom eller skade i strupen. ØNH- legen kan avdekke forandringer som ødemer/hevelser og utvekster på stemmebåndene, f.eks. polypper og cyster.
 • Stemmen kan være preget av heshet, ustabilitet og kraftløshet
 • Behandlingen er først og fremst medisinsk, men ofte kan pasienten ha behov for informasjon hos logopeden preoperativt og behandling for riktig stemmebruk postoperativt.
 • Ved organiske vansker kan en lett begynne å bruke stemmen feil og dette kan føre til funksjonelle stemmevansker

Funksjonelle

 • Skyldes feil bruk eller overbelastning av stemmemuskulatur, hvor fysiske eller psykiske årsaker ligger til grunn.
 • Stemmen er ofte kraftløs, hes og ustabil
 • Andre symptomer er muskelspenninger, stemmetretthet, tørrhet i munn og svelg og kremtetrang
 • Ved undersøkelse er forholdene i strupen normale, men viktig å merke seg at feil bruk av stemmen over tid kan føre til vevsendringer i strupen (organiske)

Eksempler på funksjonelle vansker

 • Stemmetretthet (fonasteni)
 • Stemmebortfall (afoni)
 • Stemmebåndsknuter

Behandlingen er i hovedsak logopedisk.

Før behandling hos oss

Vi anbefaler en vurdering hos ØNH-lege før oppstart, slik at en kan avdekke evt. nevrologiske og organiske årsaker til dine stemmevansker.