Utvikling av språklyder

Utviklingen av språklyder kan deles i fire faser

1. Det første leveåret

I det første leveåret legges hovedsakelig grunnlaget for språket. Barn tilegner seg språklyder gjennom å lytte og se. Når babyen ligger avslappet på ryggen begynner det å vokalisere. Spedbarn lærer seg gradvis å skille mellom lyder og utelukke ord fra strømmen av språklyder de hører. De første sammensetninger av språklyder kommer ved ca. 7 måneders alder, der vokalisering går over til reduplikasjoner av språklyder som settes sammen med konsonanter som f.eks.: KV-KV: «ma-ma». Det blir produsert stadig mer faste lydmønstre fra ord de hører hyppig. Intonasjonen på denne bablingen kan ligne ordentlige ord.

2. Det andre leveåret

I det andre leveåret blir språket mer talelignende. Barns uttale av de 50 første ord er avhengig av fysiologiske aspekter og språkmiljøet til barnet. De første ordene har vanligvis en, men noen ganger to stavelser. Strukturen vil ofte være: konsonant-vokal (KV), VK, KVKV. Konsonanter som uttales fremme i munnen dominerer (f.eks. /p, b, d, t, m, n/).

3. Perioden 2–5 år

I perioden 2-5 år utvikles barnets ordforråd og fonologiske ferdigheter raskt. I denne perioden er det utviklingen av klusterreduksjon som tar lengst tid å realisere. Samlet indikerer forskning at fonologiske feilprosesser er avtagende mellom tre og fire års alder, mens noen fonologiske prosesser som kan være basert på mer artikulatorisk vanskegrad kan trenge lengre tid. For eksempel ser man i prosessen fronting at /k/ og /g/ som forveksles med /t/ og /d/ mestres før fronting av /ng/.

4. Tidlig skolealder

Gjennom tidlig skolealder finjusteres barnets uttale og språklige bevissthet. Denne såkalte finjusteringen innebærer en fullførelse av ferdigheter knyttet til fonologisk bevissthet og tale, og viser seg å være aktive til en alder av 8-9 år. Fonologisk bevissthet beskrives som evnen til å reflektere og manipulere språklydene. Dette er ferdigheter som er essensielle for utvikling av lese- og skriveferdigheter.

Studier om språklydsutvikling

Samlet oversikt fra studier om språklydsutvikling hos norske barn:

  • Labiale og dentale / alveolare konsonanter før velare (fremre lyder dannes før bakre lyder)
  • Plosive og nasale konsonanter før frikativer
  • Retroflekser (/ʈ/ og /ɖ/), /s/, /ç/ og /r/ tilegnes sent
  • Konsonantklustre / -grupper fremtrer ved 2 år, men klustre mestres sent
  • De fleste klustre er etablert etter 4 år
  • Klustre med /s/, /ʃ/ er de vanskeligste og etableres sist