Behandling

Vi behandler målrettet og forskningsbasert.

Det er fokus på å finne den intervensjonen som passer barnet og den aktuelle vansken. Behandlingen vil alltid tilpasses barnets nivå med oppgaver og spill som motiverer barnet til å gjennomføre. Vi har fokus på samarbeid med foreldre og nærpersoner. .

Fonologisk

Våre logopeder har kursing i flere forskningsbaserte intervensjoner for å behandle fonologiske vansker. Etter en kartlegging vil logopeden finne den intervensjonen som passer barnets vanske, alder og språklig nivå. Å jobbe fonologisk innebærer mye lytting for å skille språklyder fra hverandre. Flere intervensjoner krever arbeid hjemme mellom logopedøktene, logopeden veileder i oppgaver etter behov. Det behandles ofte i perioder hvor barnet kommer til logopeden to ganger i uken. Periodens lengde vil variere etter mestring som oppnås. Etter endt periode vil det ofte være hensiktsmessig med en pause fra det direkte logopediske arbeidet for at nye språklyder og mønstre skal etablere seg. Kartlegging etter en pause vil vise behovet for videre oppfølging. Det er viktig at foreldre er forberedt på oppfølging og motiverte til å følge opp.

Artikulatorisk

For å jobbe med en artikulasjonsvanske kreves gjentagende trening med spesifikke øvelser. Det kan for eksempel være en øvelse for å mestre en spesifikk bevegelse med tungen for å mestre rulle-R. Dersom man jobber artikulatorisk vil det være nødvendig med korte, daglige øvelser. Det kan være nok å trene 3-5 minutter daglig. Det er viktig at den som skal gjennom en artikulasjons trening (og/eller foreldre) er forberedt på dette og motivert. Dersom det er et barn som skal trene er det viktig at foreldre følger tett opp i denne perioden.

Fonologiske intervensjoner

«The cycle approach of Hodson & Paden»

«The cycle approach of Hodson & Paden» er utviklet av amerikanske logopeder for over 30 år siden og rettes først og fremst mot barn med store fonologiske uttalevansker. Det behandles i sirkler, noe som vil si at det settes opp flere målprosesser som det jobbes med i én periode. Den ene prosessen trenger ikke være ferdig behandlet før man jobber med den neste. Det jobbes med nøye utvalgte ord som skal være mulig å stimulere hos barnet. H&P knytter språk og fonologi sammen på et tilpasset nivå. H&P tilpasser språket til alderen og kan benyttes fra tidlig alder.

POPT

POPT (en psykolingvistisk intervensjonsmetode til barn med uttalevansker) stiller mindre krav til språklige komponenter enn metafon, og går mer spesifikt på det fonologiske. Målet er å lære barnet til å bruke korrekt mållyd på ordnivå. Dette gjøres gjennom auditiv identifisering av mållyden med deretter motorisk produksjon av «KV» og «VK» stavelser. Disse innlærte lydene læres deretter i ord og fraser. POPT behandler flere lyder i en fonologisk feilprosess om gangen.

Metafon

Metafon retter seg mot barnets metalingvistiske bevissthet med mål om å endre fonologisk prosessering. For at et barn skal kunne ha utbytte av denne intervensjonen bør det ha metalingvistiske ferdigheter tilnærmet det som er forventet for et barn på 3;6 år. Metafon lærer barn å tilegne seg regler som er viktige for språklydene de strever med. Det jobbes i to faser. I fase 1 lærer barnet gjennom begrepsnivå, lydnivå og fonemnivå å knytte flere kjennetegn til lyder. I fase 2 føres disse kjennetegnene til ordnivå og setningsnivå. Det er en vertikal tilnærming ved at en fonologisk prosess jobbes med til den beherskes før man starter med en ny prosess.

Minimale par som intervensjon

Minimale par som intervensjon benytter minimale par (ord som forandrer mening ved at ett fonem er annerledes) i kommunikasjonsbaserte aktiviteter, og har fokus på kontrastene i ordparet. Intervensjonen passer for barn med en mild til moderat fonologisk vanske. Intervensjonen bygger på gjenkjennelse, identifisering og produksjon av ord, og kan både bli utført individuelt eller i små grupper.