MODAK – en strukturert fremgangsmåte i afasiundervisning

21.03.2022 | Afasiklinikkene

MODAK

MODAK er et intensivt treningsprogram for afasirammede, utviklet av den tyske lingvisten Luise Lutz gjennom flere tiår. Metoden bygger på teoretiske tilnærminger innen både psykolingvistikk og nevrofysiologi.

Om MODAK

Det legges til grunn at språket består av ulike nettverk organisert i moduler/komponenter. Ved hjerneskade kan moduler og deres forbindelser rammes slik at informasjonsflyt i nettverkene ikke lenger fungerer riktig. Slike nevrofysiologiske forstyrrelser medfører at prosesser involvert i språk går for fort, for sagte, blir blokkert eller ikke lar seg hemme. Som resultat av dette får man vansker innenfor de fire språkmodalitetene (forstå, snakke, lese og skrive) og de underliggende strukturene (semantiske, syntaktiske, morfologiske og fonologiske). Gjennom bestemte øvelser som stimulerer flere modaliteter på samme tid, er målet med MODAK å redusere de nevnte nevrofysiologiske forstyrrelsene og derigjennom forbedre muntlig og skriftlig kommunikasjon.

Hvordan er treningsopplegget bygget opp?

MODAK består av tre deler: grunnprogram, setningsutvidelser og øvelser med tekster, bilder og aviser.

Grunnprogrammet har en systematisk oppbygning av øvelser hvor modalitetene aktiveres i forskjellige kombinasjoner. Det benyttes fire situasjonsbilder (et nytt sett for hver time) og tilhørende setninger med den syntaktiske strukturen subjekt-verbal-objekt (S-V-O). En slik oppbygning utnytter verbet som en utløser for substantivet, f.eks. «drikker kaffe» eller «kjører bil», samt intonasjonen i en hørbar setning slik at målordet fremheves. De fire forskjellige objektene skal ha ulike betonede vokaler og startfonemer. Det skal være ulike verb og handlingene skal ikke være nært knyttet semantisk.

I små skritt øker man kompleksiteten fra objektet til verbet i nåtid og senere datid, deretter økt fokus på subjektene. Det bør være oppnådd en form for automatisering før man går videre til neste nivå. Mange afasirammede har store vansker med å hente fram ord og til å mobilisere disse. Metoden legger opp til å starte med impressive prosesser og knytte disse sammen med de ekspressive utover i programmet.

I den neste delen (setningsutvidelser) benyttes bildematerialet og i utgangspunktet setninger med S-V-O-struktur som tidligere, men målet er nå å utvide – i fastlagte trinn – med setningselementer. En viktig forutsetning er at personen først mestrer øvelsene i grunnprogrammet.

Øvelser med tekster, bilder og avisoverskrifter er en integrert del i hele forløpet, med eller uten setningsutvidelser. Her tilpasses øvelser etter klientens språklige nivå, interesser og kunnskaper. Underveis hvor ferdigheter blir mer automatisert (gjennom grunnprogrammet spesielt) er det viktig å «overføre» disse til bruk i funksjonell kommunikasjon. Selv de minste framskritt her kan forbedre motivasjonen og virke forsterkende.

Passer det for alle?

MODAK ble opprinnelig utviklet for mennesker med stor afasi, men det har vist seg at treningsformen er godt egnet også for de med lettere vansker. Afasirammede er en uensartet gruppe, men metoden gir rom for tilpasninger. MODAK passer imidlertid ikke for alle. Han bør ha utholdenhet til økter på minimum 30 minutter og være motivert for trening med høy intensitet i perioder. Programmet inkluderer bilder for 43 økter (4 unike bilder pr. økt).