Alternativ og Supplerende kommunikasjon (ASK)

Hva er ASK?

Barn, unge og voksne med helt eller delvis manglende tale kan ha behov for Alternativ eller Supplerende Kommunikasjon (ASK). Alternativ kommunikasjonsform vil være aktuell hvis det er behov for å erstatte talen eller når talen ikke er forstått av andre. Supplerende kommunikasjonform vil være aktuell hvis det er behov for å støtte eksisterende tale som er utydelig eller svak. Noen bruker ASK gjennom hele livet, mens andre i en periode av overgang til å utvikle talespråk ved hjelp av ASK.

Hvilke typer ASK?

ASK er ikke én enkelt måte å kommunisere på, men det er alle måter å kommunisere effektivt på, i så mange situasjoner som mulig, ved bruk av ulike systemer, hjelpemidler eller strategier når naturlig tale ikke strekker til.

Eksempler på ASK er bruk av håndtegn, fotografi, grafiske symboler eller konkreter. Handlinger, væremåter og kroppslige uttrykk som må fortolkes og tillegges mening av andre kan også omtales som ASK. I noen tilfeller vil det være hensiktsmessig å ta i bruk hjelpemidler for at personen skal forstå og bli forstått. Dette kan være slike ting som kommunikasjonsbøker, tematavler eller talemaskiner.

Formen er mindre viktig enn at beskjeden blir fortstått av samtalepartneren. En person kan ha behov for forskjellige typer ASK for det er mange måter vi kommuniserer på i forskjellige kontekster og forskjellige livsfaser.

(kilde www.isaac.no)

Hva kan en logoped tilby i møte ASK?

En logoped kan hjelpe deg med å finne det riktige ASK-system ved å kartlegge individets potensiale for ulike ekspressive- og impressive kommunikasjonsformer. En logoped kan tilpasse vokabularet og bygge et oppsett i det utvalgte kommmunikasjonshjelpemiddelet. En logoped kan lære hvordan bruke ASK til å kommunisere, og kan samarbeider med andre fagpersoner hvis det er fysiske ferdidgheter og miljøet må tilretteleges for, for å kunne betjene og ha tilgang til ASK-systemet. En logoped kan være med å skape et godt språkmiljø for indidivdet, og veilede på hvilke ferdighterer som kommunikasjonspartnere bør ha. Med individets forandrere og forskjellige forutsetninger vil ikke alle ASK-hjelpemidler fungerer for enhver person, men en logoped kan helpe deg med å forstå mulighetene dine til enhver tid.

(kilde www.asha.org)

Vanlige bekymringer og spørsmål rundt ASK

Det kan være mange spørsmål rundt bruk av ASK, og forskningen kan svare på noen av de mest vanligste:

  • Kommer bruk av ASK til å ta vekk evnen til å snakke? Nei, ASK vil verken stoppe noen fra å snakke eller bremse ned språkitviklingen. Tvert imot, språk støtter språk, og ASK kan hjelpe med individets kommunikasjonsevner og potensial videre. Enkelte vil også kunne bruke ASK til å lære seg å lese og skrive.
  • Hva er kriteriene for å bruke ASK? ASK kan bli brukt i alle aldre, også så tidlig som i 3års alderen. Det er ingen tenkeferdigehter, testresultater eller andre milepæler du må nå før ASK kan hjelpe. (kilde www.asha.org)
  • Hvor får man tak i et ASK-hjelpemiddel? En tverrfagølig utredning så langt det er mulig vil hjelpe til med utvelgingen av et ASK-hjelpemiddel. Det søkes deretter på en utprøving hos NAV Hjelpemiddelsentralen, som er behjelpelige på å finne ulike løsninger som kan passe til individets spesifikke behov. Det skrives deretter en søknad som tar utgangspunkt i utprøvingen, som enten innvilges eller avvises av Hjelpemiddelsentralen.
  • Hvor begynner man med ASK? For et individet som skal lære språk, er det viktig å tilpasse etter språklige forståelse og utrykkelse, deres kognitive ferdigheter, fysiske ferdighterer, relevant ordforråd og motiverende aktiviteter for å fremme språket. Denne prosessen kan en logoped bistå med.