Språkutvikling

Skisse over språkutviklingen, Espenakk, U et al. (2007). Språkveilederen, Oslo, Bredtvet kompetansesenter.

Språkforståelse 0–1 år

Språkforståelse

 • Nyfødte barn foretrekker menneskets ansikt og stemme og snur seg etter stemmer ved 3 måneders alder.
 • Barnet snur deg etter lyd i 6 måneders alder.
 • Språket blir viktigere i kommunikasjonssamspillet.

Språkproduksjon

 • Gråter og har kurrelyder
 • Nærmere 6 måneders alder babler barnet med flere lyder, b-, p- og m- sammen med vokallyder: ”ma-ma”.
 • Lager lyder med språkets intonasjon i 7- måneders alder og får det første ordet nært knyttet til situasjonen rundt 1-arsalder.

Språkforståelse 1–2 år

Språkforståelse

 • Peker på bilder i bøker på oppfordring.
 • Kan følge enkle språklige oppfordringer sammen med kroppsspråk.
 • Følger enkle oppfordringer knyttet til situasjonen (kan jeg få bilen).
 • Lytter til lesing og peking på bilder.
 • Mellom 1 ½ og 2 år er det viktigere at barn har god språkforståelse, enn at de snakker mye.

Språkproduksjon

 • Tilegner seg flere ord og begynner å kombinere dem rundt 1 ½ års alder.
 • Mestrer flere konsonanter, særlig først i ord.
 • 1½ åringer har 20 – 50 ord og bruker disse til å kommunisere med.
 • Ordspurt når ordforrådet overstiger ca 50 ord, hvor barn aktivt spør etter navn på gjenstander.

Språkforståelse 2–3 år

Språkforståelse

 • Kan følge to oppfordringer – ”hent eplet som ligger på bordet”.
 • Forstår meningsmotsetninger som stor – liten.
 • Interesse for rim og regler.
 • Liker å bli lest for.

Språkproduksjon

 • Deltar i sanglek, rim og regler. Bruker spørreordet ”hva”.
 • Har ord for det meste og begynner å bruke pronomen og preposisjoner.
 • Bruker 3 – ordssetninger.
 • 3 åringer har ca 1000 aktive

Språkforståelse 3–4 år

Språkforståelse

 • Forstår enkle hv- spørsmål og nektende setninger.
 • Forstår enkle sammenhenger (hva gjør du når du er sulten?)
 • Forstår farge-, form-, størrelsesord.

Språkproduksjon

 • Kan bruke språket til å uttrykke meninger, ønsker og følelser.
 • Språket blir en viktig del av leken.
 • Leker og tøyser med språket, interessert i rim.
 • 4 – åringer kan bruke rundt 2000 ord aktivt

Språkforståelse 4–5 år

Språkforståelse

 • Forstår det meste som blir sagt.
 • Følger kompliserte oppfordringer.
 • Forstår gradbøyning av en del adjektiv.
 • Kan klassifisere begreper (mat, dyr).

Språkproduksjon

 • Har ordbøyninger, voksen syntaks og uttaler stort sett språklydene korrekt.
 • Kan forklare ords mening: ”hva er sove”, og kan fortelle om egne erfaringer i nåtid og fortid på en forståelig måte.
 • 5 åringene kan bruke rundt 4000 ord aktivt.
 • Noen barn eksperimenterer med skriftspråket.

Språkforståelse 6–8 år

Språkforståelse

 • Forstår abstrakt språk.
 • Følger komplekse instruksjoner.
 • Forstår dobbeltheter (gåter, vitser).

Språkproduksjon

 • Samtaler på en ganske ”voksen” måte.
 • Stabil mestring av tids- og mengdebegreper.
 • Utvikler skriftspråk.

Skisse over språkutviklingen, Espenakk, U et al. (2007). Språkveilederen, Oslo, Bredtvet kompetansesenter.