Utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD)

Utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD) er en tilstand hos barn, unge og voksne, der man strever med enkelte språkområder.

Utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD)

Utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD) er en tilstand hos barn, unge og voksne, der man strever med enkelte språkområder. Her er alle mennesker med DLD forskjellig og det krever en god kartlegging for å kunne tilpasse behandling til den enkelte. Til forskjell fra ervervede språkvansker etter slag eller sykdom, så er DLD noe som utvikler seg i tidlig alder. Akkurat som andre barn, så har barn med DLD også språkutvikling og hvilke språklige områder som er påvirket av DLD kan variere ettersom barnet utvikler seg.

Vi kan dele språk inn i to områder, språkforståelse og talespråk. Det første innebærer hvordan man prosesserer og tolker det språklige innholdet av det man hører, det andre hvordan man setter sammen ord til å lage setninger for å bli forstått. Ytterligere kan vi dele inn i språklige ferdigheter og områder knyttet til ordforråd, grammatikk, samtaleferdigheter, fonologi og verbal læring.

Språk er et komplekst fenomen og ved mistanke om DLD bør det utføres en grundig språkkartlegging med bistand fra logoped. Center logopedi har oppdaterte språkkartleggingsverktøy og mye erfaring i å utrede DLD. En utredning for DLD kan også antyde om årsaken til det man opplever som vansker med å få med seg språk og informasjon ikke er DLD, men peke i retning av oppmerksomhets- og/eller konsentrasjonsvansker.