Løpsk tale

Løpsk tale er en taleflytvanske med nevrologisk opphav. Årsaken antas å være knyttet til motorisk koordinering eller sekvensiering.

Det er vanskelig å si noe om hvor mange i en befolkning som har løpsk tale, da mange ikke er klar over sin egen vanske. 

Løpsk tale


Løpsk tale kan ha mange kjennetegn. Generelt oppleves personer med løpsk tale som «utydelige», men denne «utydeligheten» kan bestå av en rekke elementer. Logopeden må derfor kartlegge hva akkurat den personens vanske består av. Vansken kan tenkes å være både av talemotorisk og språklig art. Vansken kan også opptre sammen med andre vanskebilder, for eksempel ADHD.

Klassiske kjennetegn:

 • Snakker fort og støtvis
 • ​Repetisjon av ord eller setninger​
 • Gjentakelser av ord og stavelser
 • Fyllyder
 • Omskrivinger og revisjon av setninger
 • Utydelig og upresis artikulasjon
 • Utelatelser av lyder og stavelser
 • Vansker med setningsoppbygging
 • Oppmerksomhetsvansker
 • Vansker med å holde den røde tråden da en kan ha mange digresjoner
 • Manglende fokus på samtalepartneren

Behandling av løpsk tale

Prognosen for bedring vedrørende løpsk tale, henger sterkt sammen med klientens selv-monitorering. Mange med løpsk tale er ikke bevisst egen vanske. Da er det også en krevende prosess å begynne å rette oppmerksomhet mot egen tale.

Behandling av løpsk tale følger gjerne noen generelle punkter:

 • Identifisering av «løpske» elementer i eget språk og tale
 • Kunne øke tydeligheten og overvåke denne, samt samtalepartners reaksjoner
 • Overføring av strategier til hverdagssituasjoner

Å øke «tydelighet» er svært generelt. Tydelig tale vil avhenge av en rekke faktorer, blant annet:

 • Artikulasjon
 • Taletempo, herunder også muligens fonasjon og pustemønstre
 • Fortellerferdigheter
 • Taleflyt