Behandling for skolebarn og voksne

Stammebehandling for skolebarn og voksne er tilnærmet lik, men tilpasses med tanke på alder. Fra skolealder er det vesentlig færre som kommer til å vokse av seg stammingen naturlig.

Fra denne alderen er det derfor nødvendig å jobbe mot best mulig psykososial og motorisk håndtering av stammingen. Behandling kan settes sammen med en rekke forskjellige komponenter for å møte individuelle behov, men vi tilbyr også Norges beste utvalg av behandlingsprogrammer.

Intensiv behandling

Vi arrangerer Norges eneste intensive behandlingsløp for ungdom og voksne stammer. Logopedtimene vil ha en varighet på to timer hver dag, fem dager i uka, over to uker. Deretter kommer en tredje uke som brukes til ulike temasamlinger. I tillegg blir det oppfølgingstimer i etterkant. Timer kan både foregå ved fysisk oppmøte på Lillestrøm, alene eller i en kombinasjon med videotimer. Basert på fremdrift, individuelle behov, ønsker og mål kan det være behov for flere uker med daglige to-timers sesjoner. Intensivene arrangeres to ganger per år.

Våre logopeder har gjennomgått opplæring i flere ulike intensive evidensbaserte behandlingsprogram. I denne runden er det følgende programmer som er tilgjengelige. Sammen snakker vi om hvilket program som kan passe for deg. Vi tilbyr følgende behandlingsprogrammer som intensiver:

  • Camperdown
  • MPI-2
  • CSP / Fluency Plus

Om kommunen din ikke gir tilbud om logoped for stamming etter opplæringsloven, kan Helfo dekke behandling. Det er også mulig å høre med kommunen om de vil dekke timene for deg slik at du får tilgang til et intensivt tilbud.

Psykoterapeutiske tilnærminger

Hos oss er integrering av psykoterapeutiske elementer viktig for å oppnå de gode og varige resultatene. Kognitiv terapi har vist seg svært nyttig i stammebehandling og kan ha flere bruksområder. I kognitiv terapi er målet å utvikle mer støttende og hensiktsmessige tankemønstre som faktisk er til hjelp for deg. Dette gjøres gjennom å bli kjent med forholdet mellom situasjoner, triggere, tanker, følelser og kroppslige sensasjoner. Våre logopeder er videreutdannet innenfor kognitiv terapi. Vi anvender også elementer fra aksept og forpliktelsesterapi og Brief Solution Focused Therapy.

Våre logopeder er videreutdannet innenfor kognitiv terapi og ACT

Stammebehandling for skolebarn og voksne

I de aller fleste tilfeller er stamming en kronisk vanske når den fortsetter inn i skole- og voksenlivet. Målet er derfor å håndtere stammingen sin på en slik måte at det ikke er til hinder for hverken kommunikasjon eller livsutfoldelse. Særlig voksne kan ha en rekke erfaringer knyttet til logoped allerede. Da er det viktig å huske på at logopeder ikke nødvendigvis ser på og behandler stamming på samme måte.

Behandlingen for skolebarn, ungdom og voksne er i prinsippet lik, men må tilpasses ut i fra alder og personlige forhold.

Vi skreddersyr en behandling til deg, men tilbyr også en rekke standardiserte behandlingsprogrammer.

Camperdown

Ungdom, voksne

Camperdown er et talerestruktureringsprogram. Det betyr at du gjennom strukturert og intensive timer tilegner deg en taleteknikk med fokus på hensiktsmessig taleproduksjon. Canperdown benytter såkalt forlenget tale. Gjennom å innlære en teknikk etter ulike videomodeller skal du kunne snakke stammefritt med teknikkoverdrivelse. Når dette mestres jobber vi med å minimere teknikken og øke talens naturlighet mens vi fortsatt beholder taleflyten.

Etter å ha stammet over flere år har man tilegnet seg en rekke uhensiktsmessige strategier, herunder muskelminne som i seg selv kan trigge stamming. Talesystemet fremstår som mer ustabilt, selv når man ikke stammer. I Camperdown programmet lærer du en form for flytende tale. Selv om det primært tas i bruk en teknikk kjent som forlenget tale eller prolonged speech, består denne i seg selv av flere mindre teknikker. Når vi jobber med å redusere mengden teknikk kan det hende at du ikke har bruk for alle disse delteknikkene. Da sitter du igjen med de teknikkene som passer akkurat deg.

Programmet kan administreres i klinikk, som videotimer eller en kombinasjon. Du vil trenge en øvingspartner hjemme da intensiv øving er nødvendig. Programmet har en klar struktur og er ikke spesielt komplisert. Typisk vil du ha en behandlingstime per uke, men daglig øving er nødvendig for å kunne forvente resultater. Vi tilbyr også Camperdown i intensivformat.

Stammemodifikasjon og KIDS

Skolebarn, ungdom, voksne

Stammemodifikasjon eller blokk-modifikasjon er en behandlingstilnærming innenfor stammebehandling. Målet er her å redusere atferd som man har lagt til seg for å håndtere stammingen etter beste evne, men som nå reelt sett bidrar til at stamming lettere trigges og lettere blir fastlåst. Gjennom å identifisere stammeatferden og modifisere den jobber man mot å redusere fysiske og psykiske triggere for stamming og oppnå bedre taleflyt gjennom en lettere og mindre omfattende stamming. Den store forskjellen mellom stammemodifikasjon og Camperdown og MPI-2 er at de to sistnevnte jobber mot å unngå stamming gjennom bruk av teknikker. I stammemodifikasjon jobber man med selve stammeøyeblikkene i seg selv for å gjøre de lettere. Dette vil også kunne påvirke både hvor ofte du stammer og hvor hardt, ettersom man også arbeider med triggere for stamming.

For skolebarn benytter vi behandlingsprogrammet KIDS. KIDS er et stammemodifikasjonsprogram som er forlengelsen av Mini-KIDS Direct Treatment for Preschool Children Who Stutter.

Comprehensive Stuttering Program – CSP

Skolebarn, ungdom, voksne

CSP er utviklet på ISTAR (Institute for Stuttering Treatment and Research) på Universitetet i Alberta, Canada. CSP er en såkalt integrert behandling. Det betyr at den bruker deler fra flytfokuserte behandlinger (som Camperdown og MPI-2), men også stammemodifikasjon. Programmet er inndelt i mange delteknikker som skal mestres og øves på. Programmet er veldig strukturert og svært populært i Canada. Vi tilbyr CSP i intensivformat

Modified Phonation Intervals, 2 generation– MPI-2

Ungdom, voksne

MPI-2 er en flytfokusert stammebehandling der man jobber mot å etablere et nytt talemønster som øker taleflyten. Programmet er den eneste stammebehandlingen som anvender såkalt biofeedback, det vil si at du fortløpende under øving for visuelle og hørbare tilbakemeldinger på hvordan stemmebåndene dine beveger seg. Behandlingen går direkte på å endre måten fonasjonen (stemmebåndsvibrasjonen) hjelper deg gjennom setningene. Dette gjøres altså ved hjelp av biofeedback der du får en vibrasjonsmikrofon rundt halsen. Mikrofonen plasseres på et egnet sted utenpå strupen der den mest sannsynlig år plukket opp vibrasjoner.

Programmet er høyt strukturert og gis like godt over video som i klinikk. Behandlingen er også veldig moderne. På forhånd må du laste ned to apper enten på IOS eller android. Vibrasjonsmikrofonen kobles til din telefon eller nettbrett og du er da klar til å utføre behandlingsoppgavene. Din app er direkte tilkoblet din logopeds tilsvarende app slik at behandler lett følger med på progresjonen.

MPI-2 er et krevende behandlingsprogram og må utelukkende gjøres som et intensivt opplegg. Mye øving kreves for å etablere nytt muskelminne. Det vil være en egenandel på det tekniske utstyret.

Fluency Plus

Skolebarn

Fluency Plus er utviklet for barn i skolealder og innebærer at barnet tilegner seg en rekke ulike teknikker for å skape større taleflyt. Det er også integrerte kognitive elementer for å jobbe med den psykososiale håndteringen. Fluency Plus har store likheter med CSP.

Ulike integrerte tilnærminger

Skolebarn, ungdom, voksne

Integrert tilnærming vil innebære at vi setter sammen en behandling med elementer fra flere ulike originalbehandlinger.